บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด ให้บริการเป็นที่ปรึกษาสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ครอบคลุมการให้บริการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การวิจัยและศึกษาความเป็นไปได้โครงการ บริการด้านบริหารการตลาด เป็นต้น

บริการของเรา

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและการวิจัย

ทีมงานของเราสามารถทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ศึกษาและวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน  มีความละเอียดถูกต้อง

บริหารการตลาด

ยินดีเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ และการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ที่จะทำให้ทรัพย์สินมีมูลค่าสูงสุด

ประเมินมูลค่าโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์

มั่นใจได้เลยว่าข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินหามูลค่าของทรัพย์สิน ของท่านจะต้องมีความถูกต้อง   ชัดเจน

ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพสินค้าเกษตร

บริการด้านการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพสินค้าเกษตร เช่น ข้าว, ข้าวโพด,น้ำสับปะรดกระป๋อง และ น้ำสับปะรดเข้มข้น เป็นต้น

ทำไมถึงต้องเลือกใช้บริการของเรา?

ดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ขัดต่อข้อกฎหมายและไม่ขัด ต่อหลักศีลธรรม

ยึดถือความซื่อสัตย์ และความโปร่งใส ต่อวิชาชีพ ต่อองค์กร และต่อตนเอง

กำหนดให้ฝ่ายที่รับงานและฝ่ายประเมินแยกออกจากกัน เพื่อความเป็นกลาง

ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถควบคู่กับคุณธรรม

พัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการให้บริการ

รักษาเอกสารหรือข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินไว้เป็นความลับ

ลูกค้าและพันธมิตร