บริการด้านบริหารการตลาด

บริษัทฯ ให้บริการด้านการซื้อขาย การให้เช่าทรัพย์สินทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการให้บริการทางด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทสำหรับผู้เป็นเจ้าของ และนักลงทุนทั้งหลาย ทรัพย์สินเหล่านี้ ได้แก่ที่ดิน อาคารพักอาศัยประเภทต่างๆ อาคารสำนักงาน ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม และพื้นที่การค้าปลีก เป็นต้น สำหรับผู้เช่าซึ่งต้องการแสวงหาพื้นที่เพื่อใช้ในธุรกิจของตนเองนั้น บริษัทฯ ยินดีเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ และการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ที่จะทำให้ทรัพย์สินมีมูลค่าสูงสุด

สำหรับบริษัทและองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการข้อเสนอแนะเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น บริษัทฯ พร้อมที่จะให้บริการอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งบริการดังกล่าวประกอบด้วย การเจรจาตกลงซื้อขาย การวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารการเช่าระยะยาว ซึ่งบริการทุกประเภทได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เกี่ยวกับอัตราการใช้พื้นที่ การดำเนินงาน และการจัดการทรัพย์สิน เป็นสำคัญ

บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยยึดมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ จากสถาบัน สมาคมวิชาชีพ และองค์กร ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับสากล ได้แก่

  • สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (VAT)
  • สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (TVA)