ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพสินค้าเกษตร

บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยยึดมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ จากสถาบัน สมาคมวิชาชีพ และองค์กร ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับสากล ได้แก่

  • สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (VAT)
  • สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (TVA)
  • International Valuation Standards Council (IVSC)
  • The International Assets Valuation Standards Committee (TIAVSC)
  • The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพสินค้าเกษตร