วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ขัดต่อข้อกฎหมายและไม่ขัด ต่อหลักศีลธรรม

ยึดถือความซื่อสัตย์ และความโปร่งใส ต่อวิชาชีพ ต่อองค์กร และต่อตนเอง

กำหนดให้ฝ่ายที่รับงานและฝ่ายประเมินแยกออกจากกัน เพื่อความเป็นกลาง

ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถควบคู่กับคุณธรรม

พัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการให้บริการ

รักษาเอกสารหรือข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินไว้เป็นความลับ

บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ด้วยความที่มีผู้ชำนาญในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันบริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการทั้งจากสถาบันการเงิน ภาคเอกชนสถาบันราชการและองค์กร ฯลฯ โดยเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์และประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทยที่มีจำนวนบุคลากรทีมีประสบการณ์พร้อมให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย บริษัทฯ มีพันธกิจที่จะพัฒนาทีมงานและจัดหาบุคลากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจสำหรับลูกค้าว่า บริษัทฯ จะมอบบริการที่ดีที่สุดให้เสมอ และเรามีโครงการที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องต่อไป  ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด บริษัทฯ ให้บริการแบบครบวงจร เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาต่าง ๆ สำหรับเจ้าของทรัพย์สิน ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ และนักลงทุนอย่างเป็นเอกภาพ

กลุ่มผู้บริหาร ผู้ประเมินหลักและผู้จัดการของบริษัท

เลอสรรค์ ส่งทวน
กรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัดดูแลรับผิดชอบในส่วนงานด้านบริหารโดยทั่วไปของบริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่นักลงทุนทั่วไป รวมถึงให้คำปรึกษาและแนะนำขั้นตอน วิธีการดำเนินงานทางด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาทั่วประเทศ

ปรีดา แซ่ลิ้ม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน มูลค่าทรัพย์สิน

คุณปรีดา แซ่ลิ้ม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทแกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานด้านการประเมินมูลค่า ให้คำปรึกษาในส่วนงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่เจ้าหน้าที่ประเมินฯ รวมถึงให้คำปรึกษาและแนะนำขั้นตอน วิธีการดำเนินงานทางด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

การเลือกใช้บริการของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จะทำให้ท่านได้รับผลการปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินจากทีมงานที่มีความเป็นอิสระ มีประสบการณ์สูง และสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย